Ekstraordinær Generalforsamling 2014

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændring 22. september 2014 kl. 19 i Ålholm Kirkes menighedsrådssal DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Behandling af forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelser til foreningens vedtægter: §2 Vedtægternes §2 får to dele, således at §2 A er den oprindelige §2, mens §2 B er ny: §2 B MATRIKLERNES ANVENDELSE Stk. 1 Foreningens ejendomme og bygninger må kun anvendes til familiebolig. For hele området gælder servitutter anført i deklaration af 19/1-1917. Heri fastslås bl.a. at ”grunden ikke må anvendes til handel, værksted eller lignende”. At grunden ikke må indrettes, så det ”forårsager larm eller ilde lugt, frembyder ubehageligt skue eller … er til ulempe for de omboende.” Stk. 2 Som konsekvens af stk. 1 er det fx ikke tilladt at anvende ejendommen som hjemsted for klubber, institutioner eller lignende, som bl.a. kan være karakteriseret ved at a) aktiviteterne i og omkring ejendommen afstedkommer en øget trafik, som er uhensigtsmæssig for området, b) ejendommen indhegnes på en iøjnefaldende og for området usædvanlig måde, fx ved høje plankeværker og lignende, c) brugere har deres daglige gang på foreningens område og på ejendommen, eller d) brugere bærer identifikationsmærker på ryggen eller andre steder på påklædningen. Stk. 3 De i stk. 2 nævnte karakteristika er alene nævnt som typeeksempler, som hverken er udtømmende eller nødvendige. Det afgørende er, om ejerne, brugerne (herunder klubmedlemmer mv.), og/eller de ansatte med deres adfærd eller ved institutionens/klubbens blotte tilstedeværelse skaber ulemper og utryghed for foreningens øvrige beboere. §16 Der tilføjes en ny §16: Nærværende vedtægt begæres tinglyst som gensidigt berettigende og forpligtende servitut på samtlige ejendomme i foreningen, som på tidspunktet for tinglysningen er: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 776, 777, 778, 781, 782, 783, 827, 842, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 885, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 908, 909, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 931, 933, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 997, 999, 1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1060, 1065, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1078, 1170, 1171, 1172, 1173, 1233, 1234, 1235, 1236, 1241, 2438, 2439, 2457, 2606, 2622, 2623, 2627, 2628, 2636, 2656, 2661, 2666, 2673, 2943, 3046, 3104, 3125, 3161, 3168, 3236, 3258, 3314 af Vigerslev. Påtaleberettiget er Københavns Kommune og foreningen ved dennes bestyrelse. Den til enhver tid værende bestyrelse er bemyndiget til at underskrive og tinglyse enhver form for vedtægtsændring og nye vedtægter, som måtte være lovligt vedtaget på en generalforsamling og således, at bestyrelsen i enhver henseende råder på foreningens vegne over for tinglysningsmyndighederne. Med hensyn til de på ejendommene hvilende prioriteter, byrder, rettigheder og forpligtelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Baggrund og kommentar vedr. forslaget I referatet fra seneste generalforsamling står: ”Nicolai Funder: Situationen i Vanløse, hvor der er en rockerborg i et villakvarter, er blevet diskuteret med bestyrelsen med henblik på at undgå en tilsvarende situation. Deres servitut svarer til vores (fx må man ikke have generende erhverv), og kommunen havde anvendt servitutten til at nedlægge forbud mod rockernes anvendelse af huset. Dette blev dog afvist, da der var juridiske mangler ved kommunens påbud. Man skal kunne dokumentere problemerne, ikke nok at sige at man ikke vil have rockerborg. Vi har forsamlingsfrihed i henhold til Grundloven. Vi overvejer om man kan formulere en vedtægtsændring, herunder evt. forbud mod plankeværk. Det kan fx vedtages ved en ekstraordinær generalforsamling.” Og derefter i diskussionsafsnittet: ” Flere støttede at bestyrelsen må gøre hvad der er muligt for at undgå en rockerborg, og at det haster. ” Dette er begrundelsen for forslaget. 3. Eventuelt Bestyrelsen er meget interesseret i en stærk opbakning. Da der er tale om en sag der kan blive meget vigtig for foreningen, håber vi at rigtig mange møder op og deltager i debatten og afstemningen. Hvis I ikke kan komme, så tænk på at give en fuldmagt til en I kender. [Et medlem, der er forhindret i at være tilstede, kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige en myndig person til at afgive stemme for sig. Ingen må anvende mere end 1 fuldmagt]. På gensyn ! Uffe Jacobsen, formand